67951

آيا براى شما اتفاق افتاده كه فرش هاتون پوسيده شده باشه خودتون هم اطلاع نداشته باشيد،
دلايل پوسيدگى فرش چى ميتونه باشه؟
پاسخ : اصلى ترين عامل پوسيدگى ريختن آب و غذاهاى كه مايعات دارن مثل سوپ ،آش و امثال آن اگر اين اتفاق افتاد سريعا فرش رو پاك كرده وبه كمك سشوار خشك كنيد
روش تشخيص پوسيدگى فرش : فروش را به پشت برگردانيد اگرپشت فرش سياه و يا لكه هاى سياه اشته باشد فرش در حال پوسيده شدن است.

تماس