67951

نحوه ی شستشوی فرش

پس از دريافت فرش از مشتريان به كارخانه انتقال داده ميشود،مسئول فنى پس از تاييد سالم بودن فرش آنهارا به قسمت گردگيرى انتقال مي دهد . گردوغبار وپرزهاى مابين فرش گردگيرى ميشود  (در صورت وجود عيوب شامل پارگى،سايدگى ويا موارد ديگر هزينه هاى اصلاح به اطلاع مشترى رسانده ميشود) پس ازگردگيري ، فرشها به سالن شستشو انتقال داده ميشود ، وفرشها دسته بندى ميشوند فرش هاى ماشينى فرش هاى ابريشمى.
آب را روي فرشها جارى ميكنن تاخيس بخورند سپس بامواد شوينده كه براى فرشها مضر نبوده وبه الياف فرش لطمه واردنميكند شسته ميشوند تا لكه هاى رونده وچرب از روى فرشها پاك شوند ولكه هاى ماندگارنمايان ميشوند؛سپس مرحله بعد كه براى لكه بردارى لكه هاى ماندگار است شروع ميشود و سپس مواد مخصوص كه براى پاك كردن اين دسته از لكه ها مي باشد مورد استفاده قرارميگيرد ولكه ها كاملا پاك ميشوند.
پس از اجراى اين مراحل شستشوى كلى فرشها بادستگاه شروع ميشود.بعد از شستشوى كلى فرش،ريشه ها به صورت شانه اى وبامواد مخصوص شستشو داده ميشوند.
مرحله آبكشي با آب فشار قوى صورت ميگيرد وآب ها از جهات مختلف روى فرش جارى ميشوند وهمزمان پاروهاى مخصوص فرش روى فرش كشيده ميشوند تا مواد شوينده كه مابين الياف فرش قرار گرفته خارج شوند.
بعد از اتمام مرحله آبكشى براىسرعت بخشيدن به خشك شدن سريع فرشها،آنهارا به قسمت آبگيرى هدايت ميكنند تاآب فرشهابا دستگاه مخصوص آبگيرى گرفته شوند.
پس از آبگيرى،فرشها به روى لوله هاى گالوانيزه در محوطه باز كارخانه آويزان ميشوند تا مرحله برس كشى جهت جلوگيرى از چروك شدن فرش انجام شود.
پس از خشك شدن وتاييدناظركيفى ، فرشها به صورت لول ودر كاور مخصوص بسته بندى و آماده ارسال ميشوند.

Call Now Buttonتماس