67951

 انواه گره و نقش آن در تزیین فرش

يكى از راه هاى افزايش عمر فرش وجلوگيرى ازريختن و خارج شدن گره،  گليم بافى در دو طرف فرش ميباشد؛ اگر به دلايل مختلف گليم بافى فرش مقدار  مقاومت خود را براى حفاظت فرش از دست دهد يا شل و  وارفته شود، درانتهاى ريشه هاى فرش،عمليات گره زدن را انجام ميدهند.
اين عمل در فرش هاى كهنه كه مورد شست وشو قرارميگيرند،از اهميت بسيارى برخوردار است.

 

اصلى ترين اين گره ها عبارتند از:

 

دوگره

  در ابتدا براى اعمال دو گره به روى ريشه هاىفرش،تمام ريشه هاى فرش را،به دسته بندى ٢و٥تايى تقسيم ميكنند. دسته اول را به كمك دست چپ ميگيرند وبعد از آن،با دست راست نخى شبيه به نخ پود ولى با تاب كمتر را به كمك انگشت شصت و سبابه ميگيرند وبعد از آن كه،آنرا به صورت دوران دور انگشت ميانه،سبابه وشصت ميگردانند؛دسته هاى اولى٢يا٥تايى ريشه ها را از داخل آن بيرون ميكشند،ابتداى نخ را با كمك دست راست هدايت كرده وبه اين روال گره اى كه به وجودآمده به روى اولين دسته ى ريشه ها قرار ميگيرد. اين گره ها كاملا به قسمت انتها ىريشه ها هدايت شده و باعث مقاومت گليم بافى وبافت فرش ميشود. اين كار را به ترتيببه روى دسته هاى بعدى…و از ريشه هاى فرش تا انتها انجام ميدهند.روش ذكر شده،عموما براى قالى هاى نو بافت و كم كاركرد كه داراى ريشه هاى بلند وسالم ميباشد،انجام ميشود.

اگر قالى به دلايلى كهنه و پاخور شده باشد و به نوعى چلههاى فرش پوسيده وكوتاه شده باشد،روش ذكر شده به سادگى موثر نيست وبراى انجام عمليات دوگره ميبايست نخ وسوزن را به كار برد.

   گره نخودى

 

  براى انجام گره نخودى ميبايست،اندازه ريشه ها به حد نياز بلند باشند براى انجام اين گره نخودى،ابتدا ريشه ها در دسته هاى٢يا٥تايى گرفته ميشود وبه صورت پى در پى به دور همديگر پيچانده وگره ميزنند.

اگر فرش ها كهنه و ريشه ى آنها كوتاه شده باشد،لازم است در وهله ى اول اقدام به اضافه كردن ريشه هاى جديد وبلند در هر دو طرف فرش بنمايند وسپس موارد موارد ذكر شده انجام گيرد.

 

 گره پنجره اى

 

  براى ايجاد گره پنجره اى ابتدا لازم است،ريشه هاى فرش بسيار بلند باشندو نحوه ى گره پنجره اى به اين صورت است كه اول در انتها ىريشه هاى گره نخودى ويا حتى دوگره انجام داده وبعد از آن امتداد ريشه هاى هم سو رانيز حدودا در فاصله ى ١/٥الى٢سانتى متربا ريشه هاى هم سو گره ميزنند،در انتها همه ى ريشه هاى فرش به صورت پنجره اى تغيير شكل ميدهند.

اين دسته از گرهها بيشتر جنبه ى زينتى دارند، و به دليل زيبايى كه دارند بيشتر براى فرشهاى نفيس ، گل ابريشم ،اصفهان ، نايين و ابريشمى صورتميگيرد.

  

Call Now Buttonتماس